Publikoval: JustVega Restaurant | 16 augusta, 2022

Ďakujeme Mestu Michalovce, ktoré v roku 2022 podporilo náš klub sumou 3.000 eur.

Screenshot 2021-01-27 at 12.06.04

Výsledky na stiahnutie:

Michalovská školská stolnotenisová liga 

Súťažný poriadok pre rok 2022

1. Organizátor súťaže

1.1. Názov:                             Michalovská školská stolnotenisová liga /MŠSL/
 
1.2. Kategória športu:            stolný tenis
 
1.3. Organizátor:                    ŠKST Michalovce
 
1.4. Spoluorganizátor:            
 
1.5. S podporou:                     Mesto Michalovce
 
1.6. Ročník:                            2. ročník, rok 2022

 1. Pravidlá, riadenie súťaže, účastníci a systém súťaží

2.1. Pravidlá

Pokiaľ v týchto propozíciách nie je uvedené inak, hrá sa podľa platných pravidiel a predpisov SSTZ. Organizátor súťaže má právo meniť systém aj v priebehu súťaže.

2.2. Právo účasti

majú žiaci základných škôl v meste Michalovce vrátane špeciálnych škôl ako aj žiaci ZŠ

v okrese Michalovce, a to po kategóriu starší žiak U15 v zmysle predpisov Slovenského stolnotenisového zväzu. Organizátor súťaže je oprávnený zaradiť do súťaže aj ZŠ a žiakov mimo okresu. Každá škola môže vyslať ľubovoľný počet žiakov v každej súťažnej kategórii.

2.3. Súťažné kategórie

-dvojhra chlapci, dvojhra dievčatá, družstva chlapci, družstvá dievčatá.

2.4. Systém súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom ako turnaje Východoslovenského pohára mládeže stolného tenisu. Ide o turnaj jednotlivcov a družstiev súčasne /družstvá sa budú vyhodnocovať z jednotlivcov/

– u chlapcov sa do družstiev bude počítať umiestnenie štyroch hráčov s najvyšším umiestnením,

– u dievčat sa do súťaže družstiev bude počítať umiestnenie troch hráčov s najvyšším umiestnením,

-pre klasifikáciu družstiev za turnaj potrebná účasť aspoň troch chlapcov a dvoch dievčat.

2.5. Počet turnajov, termíny, hrací čas

Súťaž sa odohrá systémom turnajov so začiatkom vždy od 08.30 hod. /prezentácia do 08.00 hod./. Konkrétny počet turnajov bude určený v priebehu súťaže. Prvé tri dátumy sú určené takto: 23.08.2022, 25.8.2022, 27.8.2022.

V prípade zmeny termínu /napr. nemožnosť usporiadania, vyššia moc, kolízia aktivít, atď./ organizátor upovedomí vedúceho uvedeného v propozíciách emailom alebo telefonicky.

2.6. Prihlášky, poplatky, žrebovanie

ZŠ pri prezentácii odovzdá hlavnému rozhodcovi súpisku detí za konkrétnu školu podpísanú vedúcim družstva /chlapci a/alebo dievčatá/, súpiska sa dá kedykoľve k doplňovať. ZŠ môže zaslať súpisku aj vopred nascenovanú mailom s viditeľným podpisom vedúceho družstva hlavnému rozhodcovi súťaže na e-mail: m.soos@centrum.skV prípade, že propozície konkrétneho turnaja budú zverejnené aj na stránke SSTZ v časti zverejňovaných propozícií turnajov SSTZ, je možné sa nahlásiť priamo aj online v tomto systéme. Školy a ani jednotlivci neplatia žiadne poplatky do súťaže, štartujú na vlastné náklady. Vyžrebovanie realizuje kvalifikovaný rozhodca s licenciou v príslušnom počítačovom programe.

2.7. Informácie, zverejňovanie výsledkov

Všetky informácie ohľadom súťaže budú uverejňované na webovej stránke: 

https://stolnytenis.wordpress.com/. 

Po každom turnaji bude zverejnené priebežné poradie jednotlivcov ako aj družstiev.

3. Hrací priestor:

– hracím priestorom je stolnotenisová herňa Škst Michalovce kpt. Nálepku 8, Michalovce

– loptičky dodá organizátor,

-je potrebné doniesť športovú obuv, stolnotenisové rakety dodá organizátor.

4. Organizátor ŠKST Michalovce:

– pripraví kompletné podklady pre realizáciu projektu /prihlášky, herné systémy, výsledkový servis/

– bude odborným garantom súťaže podľa pravidiel SSTZ,

– poskytne kompletné špičkové materiálne zázemie /stoly, sieťky, ohrádky, počítadla,atď./

– poskytne webový priestor na uverejňovanie výsledkov a kompletný servis s tým spojený,

– zabezpečí kvalifikovaného rozhodcu s licenciou SSTZ.,

5. Prihlášky

– hlavnému rozhodcovi do 9.00 hod. v danom hracom dni, resp. v online systéme SSTZ.

6. Právne informácie

Súčasťou súťažného poriadku sú aj právne informácie.

Každá škola, resp. žiak, resp. jeho zákonný zástupca zaslaním prihlášky do súťaže výslovne vyslovuje súhlas so zverejnením osobných údajov v stanovenom rozsahu a súhlasí so všetkým podmienkami súťaže a právnymi informáciami platnými pre túto súťaž.

7. Bližšie informácie: Štefan Eštok

+421 915 070 109

trener.estok@gmail.com 

informácie

Právne informácie:

Michalovská školská stolnotenisová liga

1. Každá škola/športovec/účastník/hráč, ktorý je uvedený v prihláške na podujatie súhlasí so zverejnením a spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a zároveň vyhlasuje, že organizátorovi podujatia týmto zároveň udeľuje písomný súhlas na zverejnenie a ďalšie spracovanie nižšie uvedených osobných údajov.

2. Športovec ako fyzická osoba týmto v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /OZ/udeľuje organizátorovi súťaže ako športovej organizácii súhlas s vyhotovením podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby – športovca alebo jej prejavov osobnej povahy. Podľa § 12 ods. 1 OZ privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podľa § 12 ods. 3 OZ podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

3. Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov /ZoŠ/, pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca.

4. Podľa § 5 ods. 7 ZoŠ, monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca.

            4.1. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov zo športového podujatia

            – právny základ – zákon o športe

            4.2. Zverejňovanie vyhotovených fotografií a videozáznamov zo športových podujatí

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie, výsledkov a úspechov športovcov ako aj športovej            organizácie

            4.3.Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, na ktorých môžu byť zachytení           diváci

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie

            4.4.Zverejňovanie informácii o športovcoch a ďalších členoch

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie a tímu

            4.5.Fotografie športovcov s ich ďalšími údajmi

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

           -propagácia športu, tímu, športovej organizácie

5. Škola/Športovec týmto zároveň v záujme zachovania právnej istoty a predchádzaniu sporných situácií týmto explicitne vyjadruje svoj súhlas na použitie všetkých údajov, ktoré organizátor súťaže vyhotoví alebo od športovca žiada alebo ktoré športovec organizátorovi poskytne za účelom realizácie činností na základe zákona a v súlade s platnou legislatívou.

6. Škola/Športovec týmto zároveň dáva Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Účely spracovania osobných údajov športovca pre potreby organizátora: evidencia, výsledkový servis, rebríčky, video prenosy, fotografie, marketingovo – propagačné účely, činnosti súvisiace so športovou činnosťou. Dotknutá osoba /škola, športovec, žiak/ potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. Príjemcovia osobných údajov: SSTZ, MŠVVŠ SR, ITTF, ETTU, ŠKST Michalovce, krajské, okresné a oblastné zväzy, organizátori turnajov pod hlavičkou SSTZ, VsSTZ.

Publikoval: JustVega Restaurant | 8 decembra, 2021

Nová publikácia

Záujemcovia o novú publikáciu s názvom “Pohybová technika a stolnotenisový tréning z pohľadu zaťaženia” si ju môžu vyzdvihnúť na Slovenskom stolnotenisovom zväze v Bratislave, alebo dohodnúť jej doručenie. Publikácia je rozdelená na 2 väčšie celky.

1. časť je zameraná na nácvik a zdokonaľovanie pohybovej techniky. V 2. časti je navrhnutý jeden z modelov podrobného tréningového plánu na 4 – týždňové prípravné a 4 – týždňové súťažné obdobie. Tréningový plán sa sústredí predovšetkým na metodiku postupného zaťažovania od začiatku sezóny v stolnom tenise až k prvým súťažiam tak, aby zbytočne nedochádzalo k zraneniam, či pretrénovaniu, ale k ideálnemu stupňovaniu hernej formy smerom k dôležitým vrcholom sezóny.

Publikoval: JustVega Restaurant | 17 augusta, 2021

Michalovská školská stolnotenisová liga

Výsledky školskej ligy 2021

 1. kolo starší žiaci
 2. kolo starší žiaci
 3. kolo starší žiaci
 1. kolo staršie žiačky
 2. kolo staršie žiačky
 3. kolo staršie žiačky
 1. kolo najmladší žiaci
 2. kolo najmladší žiaci
 3. kolo najmladší žiaci
 1. kolo najmladšie žiačky
 2. kolo najmladšie žiačky
 3. kolo najmladšie žiačky

1. Organizátor súťaže

1.1. Názov:                             Michalovská školská stolnotenisová liga /MŠSL/
 
1.2. Kategória športu:            stolný tenis
 
1.3. Organizátor:                    ŠKST Michalovce
 
1.4. Spoluorganizátor:            
 
1.5. S podporou:                     Mesto Michalovce
 
1.6. Ročník:                            1. ročník, rok 2021

 • Pravidlá, riadenie súťaže, účastníci a systém súťaží

2.1. Pravidlá

Pokiaľ v týchto propozíciách nie je uvedené inak, hrá sa podľa platných pravidiel a predpisov SSTZ. Organizátor súťaže má právo meniť systém aj v priebehu súťaže.

2.2. Právo účasti

majú žiaci základných škôl v meste Michalovce vrátane špeciálnych škôl ako aj žiaci ZŠ

v okrese Michalovce, a to po kategóriu starší žiak U15 v zmysle predpisov Slovenského stolnotenisového zväzu. Organizátor súťaže je oprávnený zaradiť do súťaže aj ZŠ a žiakov mimo okresu. Každá škola môže vyslať ľubovoľný počet žiakov v každej súťažnej kategórii.

2.3. Súťažné kategórie

-dvojhra chlapci, dvojhra dievčatá, družstva chlapci, družstvá dievčatá.

2.4. Systém súťaže

Hrá sa turnajovým spôsobom ako turnaje Východoslovenského pohára mládeže stolného tenisu. Ide o turnaj jednotlivcov a družstiev súčasne /družstvá sa budú vyhodnocovať z jednotlivcov/

– u chlapcov sa do družstiev bude počítať umiestnenie štyroch hráčov s najvyšším umiestnením,

– u dievčat sa do súťaže družstiev bude počítať umiestnenie troch hráčov s najvyšším umiestnením,

-pre klasifikáciu družstiev za turnaj potrebná účasť aspoň troch chlapcov a dvoch dievčat.

2.5. Počet turnajov, termíny, hrací čas

Súťaž sa odohrá systémom turnajov so začiatkom vždy od 08.30 hod. /prezentácia do 08.00 hod./. Konkrétny počet turnajov bude určený v priebehu súťaže. Prvé tri dátumy sú určené takto: 27.08.2021, 28.8.2021, 30.8.2021.

V prípade zmeny termínu /napr. nemožnosť usporiadania, vyššia moc, kolízia aktivít, atď./ organizátor upovedomí vedúceho uvedeného v propozíciách emailom alebo telefonicky.

2.6. Prihlášky, poplatky, žrebovanie

ZŠ pri prezentácii odovzdá hlavnému rozhodcovi súpisku detí za konkrétnu školu podpísanú vedúcim družstva /chlapci a/alebo dievčatá/, súpiska sa dá kedykoľve k doplňovať. ZŠ môže zaslať súpisku aj vopred nascenovanú mailom s viditeľným podpisom vedúceho družstva hlavnému rozhodcovi súťaže na e-mail: m.soos@centrum.skV prípade, že propozície konkrétneho turnaja budú zverejnené aj na stránke SSTZ v časti zverejňovaných propozícií turnajov SSTZ, je možné sa nahlásiť priamo aj online v tomto systéme. Školy a ani jednotlivci neplatia žiadne poplatky do súťaže, štartujú na vlastné náklady. Vyžrebovanie realizuje kvalifikovaný rozhodca s licenciou v príslušnom počítačovom programe.

2.7. Informácie, zverejňovanie výsledkov

Všetky informácie ohľadom súťaže budú uverejňované na webovej stránke: 

https://stolnytenis.wordpress.com/. Po každom turnaji bude zverejnené priebežné poradie jednotlivcov ako aj družstiev.

3. Hrací priestor:

– hracím priestorom je stolnotenisová herňa Škst Michalovce kpt. Nálepku 8, Michalovce

– loptičky dodá organizátor,

-je potrebné doniesť športovú obuv, stolnotenisové rakety dodá organizátor.

4. Organizátor ŠKST Michalovce:

– pripraví kompletné podklady pre realizáciu projektu /prihlášky, herné systémy, výsledkový servis/

– bude odborným garantom súťaže podľa pravidiel SSTZ,

– poskytne kompletné špičkové materiálne zázemie /stoly, sieťky, ohrádky, počítadla,atď./

– poskytne webový priestor na uverejňovanie výsledkov a kompletný servis s tým spojený,

– zabezpečí kvalifikovaného rozhodcu s licenciou SSTZ.,

5. Prihlášky

– hlavnému rozhodcovi do 8.00 hod. v danom hracom dni, resp. v online systéme SSTZ.

6. Právne informácie

Súčasťou súťažného poriadku sú aj právne informácie.

Každá škola, resp. žiak, resp. jeho zákonný zástupca zaslaním prihlášky do súťaže výslovne vyslovuje súhlas so zverejnením osobných údajov v stanovenom rozsahu a súhlasí so všetkým podmienkami súťaže a právnymi informáciami platnými pre túto súťaž.

7. Bližšie informácie: Štefan Eštok

+421 915 070 109

trener.estok@gmail.com 

informácie

Právne informácie:

Michalovská školská stolnotenisová liga

1. Každá škola/športovec/účastník/hráč, ktorý je uvedený v prihláške na podujatie súhlasí so zverejnením a spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a zároveň vyhlasuje, že organizátorovi podujatia týmto zároveň udeľuje písomný súhlas na zverejnenie a ďalšie spracovanie nižšie uvedených osobných údajov.

2. Športovec ako fyzická osoba týmto v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /OZ/udeľuje organizátorovi súťaže ako športovej organizácii súhlas s vyhotovením podobizní, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby – športovca alebo jej prejavov osobnej povahy. Podľa § 12 ods. 1 OZ privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podľa § 12 ods. 3 OZ podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

3. Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov /ZoŠ/, pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak § 90 ods. 5 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca.

4. Podľa § 5 ods. 7 ZoŠ, monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca.

            4.1. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov zo športového podujatia

            – právny základ – zákon o športe

            4.2. Zverejňovanie vyhotovených fotografií a videozáznamov zo športových podujatí

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie, výsledkov a úspechov športovcov ako aj športovej            organizácie

            4.3.Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a videozáznamov, na ktorých môžu byť zachytení           diváci

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie

            4.4.Zverejňovanie informácii o športovcoch a ďalších členoch

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

            – propagácia športu, športovej organizácie a tímu

            4.5.Fotografie športovcov s ich ďalšími údajmi

            – právny základ – oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f/ zákona č. 18/2018 Z. .z.

           -propagácia športu, tímu, športovej organizácie

5. Škola/Športovec týmto zároveň v záujme zachovania právnej istoty a predchádzaniu sporných situácií týmto explicitne vyjadruje svoj súhlas na použitie všetkých údajov, ktoré organizátor súťaže vyhotoví alebo od športovca žiada alebo ktoré športovec organizátorovi poskytne za účelom realizácie činností na základe zákona a v súlade s platnou legislatívou.

6. Škola/Športovec týmto zároveň dáva Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Účely spracovania osobných údajov športovca pre potreby organizátora: evidencia, výsledkový servis, rebríčky, video prenosy, fotografie, marketingovo – propagačné účely, činnosti súvisiace so športovou činnosťou. Dotknutá osoba /škola, športovec, žiak/ potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. Príjemcovia osobných údajov: SSTZ, MŠVVŠ SR, ITTF, ETTU, ŠKST Humenné, krajské, okresné a oblastné zväzy, organizátori turnajov pod hlavičkou SSTZ, VsSTZ.

Publikoval: JustVega Restaurant | 10 decembra, 2019

Memorial Macháčka 4.1.2020

Memorial 2020

Publikoval: JustVega Restaurant | 28 decembra, 2018

Propozície 1. regionálny kemp VsSTZ 2019 /mladší žiaci/

Propozície
1. regionálny kemp VsSTZ 2019 /mladší žiaci/

Dátum: 2. až 3. január 2019 /streda a štvrtok/
Organizátor: ŠKST Michalovce
Kategória: mladší žiaci a žiačky /2006, 2007, od 1.1.2019/
Nominácia: zverejnená na vsstz.sk /možné doplnenie/
Adresa miestnosti: Stolnotenisová hala Michalovce, Kapitána Nálepku 8, 071 01 Michalovce

Hlavný tréner: Jozef Blaško tréner 4. kvalifikačného stupňa /licencia A/
Tréneri: Štefan Eštok tréner 2. kvalifikačného stupňa /licencia C/

Sparingpartneri: Daniel Oráč Extraliga Vranov nad Topľou
Samuel Fečo Extraliga Vranov nad Topľou
Lukáš Kostelník Extraliga Michalovce
Marián Bajcura 2. Liga Michalovce

Informácie: http://www.stolnytenis.wordpress.com
Prihláška: e – mailom trénerovi kempu, najneskôr do 31.12.2018
trener.estok@gmail.com

Časový rozpis: 1. deň /02. január 2019 – streda/
08.00 – 08.30 Prezentácia účastníkov
08.30 – 11.00 Tréning – 1. fáza
11.00 – 13.00 Obed, prestávka
13.00 – 15.00 Tréning – 2. Fáza
15.00 – 15.30 Taktická príprava, rozhovory
15.30 – 17.00 Tréning – 3. Fáza, alternatíva kondičný tréning /kondičný tréner/

2. deň /03. január 2019 – štvrtok/
08.00 – 08.30 Prezentácia účastníkov
08.30 – 10.30 Tréning – 1. fáza
10.30 – 12.30 Obed, prestávka
12.30 – 14.30 Tréning – 2. Fáza
14.30 – 15.00 Taktická príprava, rozhovory
15.00 – 16.00 Tréning – 3. Fáza, alternatíva kondičný tréning /kondičný tréner/
16.00 – 16.15 Odpočinok, regenerácia
16.15 – ukončenie kempu

Ubytovanie: – v prípade záujmu zabezpečí na náklady účastníka organizátor
– tréneri na náklady organizátora

Stravovanie: – pitný režim všetkých účastníkov na náklady organizátora /hráči+tréneri/
– desiata, olovrant na náklady organizátora /hráči+tréneri/
– obed na náklady organizátora /hráči+tréneri/

Záverečná správa: hlavný tréner zašle predsedovi KM VsSTZ správu o realizácii do 7 dní/

Publikoval: JustVega Restaurant | 25 decembra, 2018

Pozvánka na Memoriál MUDr. Macháčka

Publikoval: JustVega Restaurant | 5 februára, 2018

Ukážka z knihy – Kondičná príprava. Stolný tenis

  Čítaj viac…

Publikoval: JustVega Restaurant | 30 januára, 2018

Odporúčaná literatúra pre trénerov (aktualizované 2018)

Regenerácia a kompenzácia:

Športová výživa:

Kondičná príprava:

Športová psychológia:

 Stolný tenis (špecializácia):

Základné všeobecné predmety z Fakulty telesnej výchovy a športu:

 

cca 100 kníh nezaberie veľa miesta:

Publikoval: JustVega Restaurant | 24 januára, 2018

Podiel všeobecných a špeciálnych tréningových prostriedkov

Celý text metodického usmernenia v PDF formáte stiahnete kliknutím na tento text. 

Celý text metodického usmernenia v PDF formáte stiahnete kliknutím na tento text.

Publikoval: JustVega Restaurant | 11 decembra, 2017

Pozvánka na Memoriál MUDr. Milana Macháčka

Older Posts »

Kategórie